איגוד מתווכים

מדריך לקבלת רישיון תיווך


מדריך לקבלת רישיון תיווך
מדריך לקבלת רישיון תיווך
מה הם התנאים לקבלת רישיון תיווך?
סעיף 5(א) לחוק המתווכים מונה את 6 התנאים לקבלת הרשיון, למי שהינו:
1. אזרח או תושב של מדינת ישראל או שהוא תושב חוץ שניתן לו היתר כדין לעבוד בישראל.
2. מלאו לו 18 שנים.
3. הוא אינו פושט רגל.
4. הוא לא הורשע בביצוע עבירה שיש עמה קלון בחמש השנים שקדמו להגשת הבקשה.
5. אם הוטל עליו מאסר, לרבות בעבירה שאין עמה קלון, הוא סיים לרצותו לפחות שלוש שנים לפני הגשת הבקשה כאמור.
6. הוא עמד בהצלחה בבחינה לקראת קבלת רשיון תיווך במקרקעין (להלן - בחינה).
חשוב לדעת: דין עבודות שירות כדין מאסר רגילתהליך ההרשמה לבחינת רשם המתווכים, ותנאי ההשתתפות בה

פרסום הודעה בעיתונות מטעם הרשם על מועד בחינה, מועד תחילת ההרשמה, הדרך לביצוע ההרשמה ע"ג טופס בקשה לגשת לבחינה. עפ"י בקשה בכתב לרשם המתווכים, יקבל המועמד לגשת לבחינה טופס בקשה ושובר תשלום עבור הבחינה. קליטת הנתונים של המועמד תתבצע רק לאחר שיתקבל טופס הבקשה בצרוף צילום מתעודת הזהות ואישור על תשלום האגרה החומר לבחינה נמצא במסך הראשי תחת הכותרת: חומר לבחינה ("אוסף דיני מתווכים במקרקעין") עם קליטת הנתונים יונפק וישלח לכתובתו של המועמד לבחינה, מסמך אחד: אישור לגשת לבחינה (הכוללת פרטים הנוגעים לבחינה: מקום, מועד שעה ומס' שולחן אליו יופנה המועמד).

מקבלת תוצאות הבחינה ועד לקבלת הרשיון

הרשם יודיע לנבחן את תוצאות הבחינה תוך 30 יום מיום הבחינה.
נבחן שנכשל רשאי להגיש ערר על ציון הבחינה תוך 30 יום מיום משלוח התוצאה ע"י הרשם.
נבחן שקיבל ציון "עובר" (מ- 60 נקודות ומעלה) יקבל יחד עם הודעת הרשם על ההצלחה בבחינה, טופס בקשה לרשיון.
טופס הבקשה כשהוא מלא ומוגש ע"י המועמד לרשיון, (באמצעות הדואר בלבד) ייבדק ע"י הרשם ולאחר מכן ייעשו על ידו בדיקות נוספות מול מח' תעודות יושר במטה הארצי, והכונס הרשמי - בדיקות שתוצאותן תאשרנה/תשלולנה את כשירותו של המועמד לרשיון, לקבל רשיון.
אם לא תהיה מניעה מטעם הגורמים הנ"ל, תישלח אל המועמד לרשיון הודעה על כך בצרוף שובר תשלום אגרה חד פעמית בעד רשיון ראשון ורישום בפנקס, ע"ס 981 ש"ח.
את האגרה עליו לשלם בכל סניף של בנק הדואר או דרך שרת התשלומים הממשלתי באתר האינטרנט של משרד המשפטים / רשם המתווכים.
הרשיון ישלח בדואר רשום.
במקביל, יונפק לו גם כרטיס רשיון נושא תמונה.
הרשיון הנייד יונפק וישלח בדואר רק לאחר תשלום האגרה וקבלת תמונת פספורט עדכנית .

כיצד לשמור על רישיון תיווך?

1. וודא שלא חדלו להתקיים בך התנאים שאפשרו לרשם להעניק לך רשיון: כל התנאים שמנינו לעיל (למעט היותך בגיר וקבלת ציון "עובר" בבחינת הרישוי):
* היותך אזרח ישראלי.
* אינך פושט רגל.
* לא הורשעת בביצוע עבירה שיש עמה קלון (מאז שהוענק לך הרשיון).
* לא הוטל עליך מאסר (מאז שהוענק לך הרשיון).
2. את אגרת החידוש שנשלחה לך ע"י הרשם וששיעורה 218 ש"ח, יש לשלם במועדה, היינו עד: 31 לחודש מרס בכל שנה.
3. מי שלא ישלם את האגרה במועדה אינו רשאי לשמש כמתווך במקרקעין כל עוד לא שילם את האגרה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה כאמור בחוק פסיקת ריבית והצמדה (התשכ"א - 1961) זאת עפ"י סעיף 18(ב) לחוק המתווכים.
היינו, גם כשישלם המתווך אגרת חידוש, באיחור בתוספת הקנס, יוכל לשמש כמתווך רק מיום התשלום , כאשר אין "כשירות" רטרו אקטיבית של הרשיון.
כדי להימנע ממצב של פעולה ללא רשיון בתוקף, על המתווך לוודא שיש בידו הודעת הרשם על חידוש הרשיון, בתחילת כל שנה.
4. במקרה של שינוי כתובת נא להודיע בכתב לרשם המתווכים בכתובת: ת.ד 34357 ירושלים 91342
למידע נוסף השאירו פרטים ונציג ייצור עימך קשר בקרוב