איגוד מתווכים

חובות וזכויות של מתווך נדל"ן


מה מותר למתווך, מה אסור לו, מתי יהיה זכאי לשכר טרחה, מהן המגבלות המוטלות עליו, מהם התנאים לבלעדיות.


תנאים לקבלת דמי תיווך:


הלקוח חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך במקרקעין (בהמשך תיקרא: "הזמנה"), שבה נכללו פרטים אלו :
  • שמות, כתובות ומספרי זיהוי של המתווך והלקוח + סוג העסקה (השכרה/מכירה וכד')
  • תיאור הנכס
  • מחיר העסקה המבוקשת בקירוב + סכום (או אחוז) דמי התיווך וכן האם המחיר כולל מע"מ.

בנוסף לכך, מתווך  יהיה זכאי לדמי תיווך אם התקיימו תנאים אלו במלואם :
  • למתווך היה רישיון על פי חוק
  • אם ניתנה למתווך בלעדיות, הדבר נעשה לפי הוראות החוק שיפורטו בהמשך לעניין בלעדיות
  •  המתווך היה ה"גורם היעיל" שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב.

בלעדיות: כללי:
למתווך מותר לסכם עם לקוח על קבלת עסקה מסוימת לטיפולו הבלעדי (בהמשך: "בלעדיות") בתנאי שהתקיימו תנאים אלו:
  • מתן הבלעדיות ומשך תקופת הבלעדיות אושרו בחתימת הלקוח על גבי מסמך נפרד
  •  במהלך תקופת הבלעדיות יבצע המתווך פעולות שיווק של הנכס (המחוקק מפרט באריכות מהן פעולות השיווק הנדרשות והן כוללות, בין היתר : הצבת שלט, פרסום למאגר הלקוחות של המתווך, פרסום בעיתון יומי ועוד. הרשימה שפורטה כאן איננה ממצה).

בלעדיות לעניין דירה: בכל מקרה, תקופת הבלעדיות לא תעלה על 6 חודשים מיום ההזמנה.
אם חתמו על מתן בלעדיות לעניין דירה, אבל לא קבעו מהו משך תקופת הבלעדיות, תסתיים תקופת הבלעדיות לאותו מתווך, בתום חודש אחד מיום חתימת הלקוח על ההזמנה.

בלעדיות בנכס שאינו דירה: תקופת הבלעדיות לא תעלה על 12 חודשים מיום ההזמנה. אם חתמו הצדדים על מסמך בדבר מתן בלעדיות, אבל לא קבעו במסמך את משך תקופת הבלעדיות, היא תסתיים בתום 9 חודשים מהחתימה על המסמך.
אם המתווך לא ביצע את פעולות השיווק הנדרשות ממנו לשם קבלת הבלעדיות, תסתיים תקופת הבלעדיות בתום שליש מהתקופות שצוינו למעלה.

גילוי ענין אישי : מתווך לא יתווך בעסקת מקרקעין אם יש לו ענין אישי במקרקעין או בעסקה, אלא אם כן גילה ללקוח את עינינו האישי וקיבל את הסכמת הלקוח לכך בכתב.

איסור פעולות משפטיות : מתווך לא יערוך (ולא יסייע לערוך) מסמכים בעלי אופי משפטי הנוגעים לעסקה במקרקעין ולא ייצג לקוח במו"מ משפטי לקראת עריכת מסמך כזה (לפי החוק מתווך המפר הוראה זו לא זכאי לדמי תיווך !).

רישיון: לאדם אסור לעסוק בתיווך מקרקעין ללא רישיון (הרישיון מוענק ע"י רשם המתווכים המנהל פנקס ובו שמות המתווכים המורשים). כמו כן, אסור לו להציג / לפרסם עצמו כמתווך, או ליצור רושם שהוא מתווך, מבלי שיהיה לו רישיון תיווך תקף.

חובות המתווך: לפי החוק, מתווך במקרקעין חייב לפעול במיומנות, בסבירות, בנאמנות, בהגינות ובדרך מקובלת. עליו לנקוט באמצעים הראויים כדי לקבל מידע מהותי על הנכס ועליו למסור ללקוח כל מידע שיש בידו בעניין מהותי הנוגע לנכס.
בכל מקרה, לפני ביצוע כל פעולה או קבלת החלטה, יש להתייעץ בעו"ד מומחה לעניין הרלוונטי.

הבהרה : תוכן המאמר מובא כשירות למשתמשי האתר להתרשמות והעשרת הידע בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי של עורך דין או חוות דעת של עורך דין. אין להסתמך על תוכן המאמר לשם ביצוע או הימנעות מביצוע פעולה כלשהי. בכל סוגיה משפטית, מומלץ ראשית להתייעץ עם עורך דין מומחה לתחום הרלוונטי.
למידע נוסף השאירו פרטים ונציג ייצור עימך קשר בקרוב